Όροι Χρήσης

Εισαγωγικά

O ιστότοπος μας https://zairis-pastry.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Λ ΖΑΙΡΗΣ ΟΕ , που εδρεύει στην ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.998240053, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΉΝΗΣ, ΓΕΜΗ:123616738000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@zairis-pastry.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 22820 22926 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα zairis-pastry.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zairis-pastry.gr/. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Στην περίπτωση που επιλέξετε να καταχωρήσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά/η με μειλ, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την τελική καταχώρηση της παραγγελίας σας από το τμήμα εξυπηρέτησής μας, αυτομάτως αποδέχεστε σιωπηρά όλους τους όρους και προϋποθέσεις. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα ,εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και δικαιοδοσία έχουν τα καθ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας . H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν πραγματικό ελάττωμα , βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται

 • για τυχόν αλλεργική σας ή άλλη παθολογικής αιτίας ευαισθησία ή αντίδραση σε υλικά και πρώτες ύλες των προϊόντων μας Η μονάδα παραγωγής της Εταιρείας επεξεργάζεται πρώτες ύλες, που μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, κανέλας, σπόρων σουσαμιού καθώς και ίχνη άλλων αλλεργιογόνων ουσιών ως αυτές περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011,
 • για τυχόν αλλοίωση των παραγγελθέντων προϊόντων, λόγω μη προσήκουσας φύλαξης, συντήρησης ή σε αιτίες εν γένει που δεν άπτονται στον έλεγχό της κλπ, μετά την παραλαβή τους από την μεταφορική εταιρεία και εσάς
 • σε καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που δεν άπτονται στον έλεγχό της.
 • για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις courier, απεργίες μεταφορικών μέσων, πλοίων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση,
 • για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας.

Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων.

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που βάσει παραστατικού το έχουμε παραδώσει στον μεταφορά για παράδοση τους σε εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’εντολή σας, ανεξάρτητα εάν εσείς έχετε τελικά αποκτήσει την φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

Διαδικασία παραγγελίας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο eshop μας τοποθετώντας στο καλάθι σας τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα σας αποσταλεί ένα email με την αναλυτική παραγγελία σας και την επιβεβαίωση ότι την έχουμε λάβει. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας σας αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ μας για την εκτέλεσή της. Σε περίπτωση  που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κάποια προϊόντα ή το κατάστημα αδυνατεί να εκτελέσει την  παραγγελία σας στο ζητούμενο χρόνο, θα ενημερωθείτε το συντομότερο τηλεφωνικά ή μέσω email. ΓΙ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ελέγξετε τα στοιχεία επικοινωνίας πριν την υποβολή της παραγγελίας σας. Η δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες και τον όγκο των παραγγελιών.

Τρόποι πληρωμής

Με Άμεση Τραπεζική Μεταφορά:

Tο zairispastry.gr δέχεται πληρωμές με άμεση τραπεζική μεταφορά. Κάντε την πληρωμή σας απευθείας στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, Eurobank ή Alpha Bank . Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον αριθμό παραγγελίας σας και το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία πληρωμής ως αποδεικτικό πληρωμής. Ενημερώστε μας για την κατάθεση με email ή τηλεφωνικά . Όλες οι χρεώσεις τραπεζών βαρύνουν τον πελάτη.

 • EUROBANK
  Όνομα Δικαιούχου: Λ.ΖΑΙΡΗΣ Ο.Ε.
  IBAN: GR4002604250000940200201337
  BIC: ERBKGRAAXXX
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Όνομα Δικαιούχου: Λ.ΖΑΙΡΗΣ Ο.Ε.
  IBAN: GR6201103130000031344026187
 • ALPHA
  Όνομα Δικαιούχου: Λ ΖΑΙΡΗΣ ΟΕ
  IBAN: GR4401406220622002002006721

Με Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Tο zairispastry.gr δέχεται πληρωμές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στην ασφαλές πλατφόρμα “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τιμές

Οι τιμές μας είναι σε Ευρώ € και σε αυτές περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος και των μεταφορικών (κόστος μεταφοράς) μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε ,αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται από το παρόν e-shop. Οι τιμές στo φυσικό μας κατάστημα ενδέχεται να είναι διαφορετικές. Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια διαφορά τιμών.

Πολιτική ακύρωσης

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει με την συνδρομή των κάτωθι δύο προϋποθέσεων :

μόνο εντός της ημέρας πού έγινε η παραγγελία με ενημέρωση τηλεφωνική ή με email και εφόσον δεν έχει ήδη αποδεδειγμένα παραδοθεί το παραγγελθέν προϊόν σε μεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον έχει χρησιμοποιήσει την μέθοδο προπληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα του επιστραφούν τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο.

Υπαναχώρηση

Επιστροφές για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να πραγματοποιηθούν, διότι τα προϊόντα του eshop μας μπορεί να αλλοιωθούν, να λήγουν σύντομα ή για λόγους προστασίας της υγείας.

Τρόπος & Κόστος Αποστολής

Τα προϊόντα μας παραδίδονται στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier έως της 14:00 μ.μ. όπου γίνεται και η μεταφορά προς το πλοίο. Η παραγγελίες που δίνονται ημέρα Παρασκευή ετοιμάζονται και αναχωρούν την Δευτέρα το μεσημέρι. Για το λόγο να μην μένουν σε αποθήκες της εταιρείας courier το σαββατοκύριακο διότι είναι τρόφιμα.

Οι παραγγελίες πού γίνονται Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα διαχειρίζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αποστολές εντός Ελλάδας γίνονται με την εταιρεία μεταφοράς ΕΛΤΑ Courier. Παραδόσεις 2-3 ημέρες σε πόλη και 2-5 ημέρες σε επαρχιακό δίκτυο. Ωράριο παραδόσεων 9:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.

To κόστος μεταφοράς για αποστολές εντός Ελλάδας ανέρχεται στα 5€

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων . Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-shop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα zairis-pastry.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κ .λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π,οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών ,όπως και για εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.